ایام کار مجموعه تله کابین توچال ...

قال توجه همه ی شما دوستداران توچال!!!

با توجه به اتمام مراحل آماده سازی پیست جدید تیوب سواری...

پیست پاک ...

شـــب!!!هیجــــــــــان!!!اسکــــــــــــــی....