اعضای هیات مدیره

مهدی امیرآبادی زاده : ریاست هیأت مدیره

صادق پژمان : عضو هیأت مدیره

مسعود پناهی : مدیر عامل و عضو هیأت مدیره