صفحه در حال بارگذاری است...

دومین روز از رقابت های لیگ بین المللی اسنوبرد امروز با حضوز28ورزشکار پیگیری شد که در بخش بانوان شیما یارخواه به عنوان نفر اول،مبینا خورج نفر دوم و ستاره یزدانی رده سوم را بدست آورد.

همچنین در بخش آقایان،حسین کلهرفرزند جهانگیر مقام اول،حسن کلهر نفردوم و سیدحسین صیدرده سوم را بخود اختصاص داد.