صفحه در حال بارگذاری است...

  ضوابط و مقررات استفاده از خدمات تحت نظارت مجموعه تله کابین توچال :

 1. خدمات تحت نظارت مجموعه تله کابین توچال عبارتند از : پارکینگ ، تله کابین ، تله سی یژ ، سورتمه و هتل توچال ( سایر غرف و رستوران ها توسط پیمانکاران اداره می گردد )
 2. استفاده از خدمات تحت نظارت مجموعه توچال  مشروط به مناسب بودن شرایط جوی می باشد .

 

روند استرداد وجه :

 1. چنانچه به دلایلی نظیر نامناسب بودن شرایط جوی و یا بروز اشکالات فنی ، خریداران محترم خدمات تحت مدیریت مجموعه توچال ، امکان استفاده از خدمات مجموعه توچال را نداشتند با مراجعه به واحد فروش در ایستگاه اول نسبت به سازوکار تمدید و یا استرداد بلیط آگاهی لازم را کسب خواهند نمود .

 

ضوابط و مقررات استفاده از کارت باشگاه مشتریان(عضویت ایثارگران)

 1. ارائه کارت شناسایـی معتبر به منظور استفاده از خدمات کارت عضویت باشگاه مشتریان مجموعه الزامیست.
 2. ارائـه خدمـات بـه اعضـای باشـگاه مشـتریان در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مجموعـه تفریحـی ورزشـی تلـه کابیـن توچـال اسـت.
 3. اسـتفاده رایـگان اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت ایثارگـران) از خدمـات تلـه کابیـن در تمـام مسـیرها و ایـام هفتـه بـدون همراه.
 4. اسـتفاده بـا تخفیـف 45 درصـد بسـتگان درجـه یـک اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت ایثارگـران) شـامل پـدر ، مـادر ، فرزنـدان و همسـر بـا ارائـه کارت شناسـایــی معتبـر از خدمـات تلـه کابیـن در تمـام مسـیرها و ایـام هفتـه .
 5. رعایت نوبت دهی (صف انتظار) در استفاده از همه خدمات مجموعه الزامیست.
 6. هزینه‌های مربوط به پارکینگ و ورودی مجموعه شامل خدمات باشگاه مشتریان نیست .
 7. سـایر خدمـات ارائـه شـده در مجموعـه از جملـه وسـایل تفریحـی (تلـه سـیژ ، سـورتمه ، سـینمای 5 بعـدی ، زیـپ لاین و ...)، رسـتورانها ، اقامـت هتـل ، باشـگاه هـا ، اتوبـوس برقـی و پیسـت اسـکی شـامل ارائـه خدمـات کارت باشـگاه مشـتریان نیسـت.
 8. انتقال کارت باشگاه مشتریان به غیر امکان پذیر نیست.
 9. خدمات باشگاه مشتریان در مدت اعتبار کارت عضویت ارائه می‌شود.
 10. هزینه صدور کارت عضویت بر عهده عضو باشگاه مشتریان است. 

 

ضوابط و مقررات استفاده از کارت باشگاه مشتریان(عضویت مدیران)

 1. ارائه کارت شناسایـی معتبر به منظور استفاده از خدمات کارت عضویت باشگاه مشتریان مجموعه الزامیست.
 2. ارائـه خدمـات بـه اعضـای باشـگاه مشـتریان در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مجموعـه تفریحـی ورزشـی تلـه کابیـن توچـال اسـت.
 3. اسـتفاده رایـگان اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت مدیـران) از خدمـات تلـه کابیـن در تمـام مسـیرها و ایـام هفتـه ، بـه همـراه حداکـثـر 3 نفـر بـا رعایـت نوبـت (صـف انتظـار) .
 4. اسـتفاده رایـگان اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت مدیـران) از خدمـات پیسـت اسـکی در تمـام مسـیرها و ایـام هفتـه ، بـه همـراه حداکـثـر 1 نفـر بـا رعایـت نوبـت (صـف انتظـار ) .
 5. اسـتفاده رایـگان بسـتگان درجـه یـک اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت مدیـران) شـامل پـدر ، مـادر ، فرزنـدان و همسـر بـا ارائـه کارت شناسـایـی معتبـر از خدمـات تلـه کابیـن و پیسـت اسـکی در تمـام مسـیرها و ایـام هفتـه بـدون همـراه .
 6. امکان تردد یک خودرو در مسیر جاده سالمتی و استفاده از پارکینگ ایستگاه 1 مجموعه در تمام طول هفته.
 7. رعایت نوبت (صف انتظار) در استفاده از همه خدمات مجموعه الزامیست.
 8. هزینه‌های مربوط به پارکینگ و ورودی مجموعه شامل خدمات باشگاه مشتریان نیست .
 9. سـایر خدمـات ارائـه شـده در مجموعـه از جملـه وسـایل تفریحـی (تلـه سـیژ ، سـورتمه ، سـینمای 5 بعـدی ، زیـپ لاین و ... )، رسـتورانها ، اقامـت هتـل ، باشـگاه هـا و اتوبـوس برقـی شـامل ارائـه خدمـات کارت باشـگاه مشـتریان (عضویـت مدیـران) نیسـت.
 10. انتقال کارت باشگاه مشتریان (عضویت مدیران) به غیر امکان پذیر نیست.
 11. خدمات باشگاه مشتریان در مدت اعتبار کارت عضویت ارائه میشود.
 12. درصورت مفقودی کارت عضویت باشگاه مشتریان ، هزینه صدور کارت المثنی بر عهده عضو است. 

 

ضوابط و مقررات استفاده از کارت باشگاه مشتریان(عضویت ورزشکاران)

 1. ارائه کارت شناسایـی معتبر به منظور استفاده از خدمات کارت عضویت باشگاه مشتریان مجموعه الزامیست.
 2. ارائـه خدمـات بـه اعضـای باشـگاه مشـتریان در چهارچـوب قوانیـن و مقـررات مجموعـه تفریحـی ورزشـی تلـه کابیـن توچـال اسـت.
 3. اسـتفاده اعضـای باشـگاه مشـتریان (عضویـت ورزشـکاران) از 25 درصـد تخفیـف در قالـب پیش‌خریـد 5 بلیـط تـک مسـیر تله‌کابیـن بـا اعتبـار 60 روزه در تمـام ایـام هفتـه بـا رعایـت نوبـت ( صـف انتظـار) .
 4. رعایت نوبت(صف انتظار) در استفاده از همه خدمات مجموعه الزامیست.
 5. هزینه‌های مربوط به پارکینگ و ورودی مجموعه شامل خدمات باشگاه مشتریان نیست .
 6. سـایر خدمـات ارائـه شـده در مجموعـه از جملـه وسـایل تفریحـی ( تلـه سـیژ ، سـورتمه ، سـینمای 5 بعـدی ، زیـپ لاین و ... )، رسـتورانها ، اقامـت هتـل ، باشـگاه هـا ، پیسـت اسـکی و اتوبـوس برقـی شـامل ارائـه خدمـات کارت باشـگاه مشـتریان (عضویـت ورزشـکاران) نیست.
 7. انتقال کارت باشگاه مشتریان(عضویت ورزشکاران) به غیر امکان پذیر نیست.
 8. خدمات باشگاه مشتریان در مدت اعتبار کارت عضویت ارائه میشود.
 9. هزینه صدور کارت عضویت بر عهده عضو باشگاه مشتریان است.