صفحه در حال بارگذاری است...

مزایده عمومی

شرکت تله ­کابین توچال در نظر دارد موارد ذیل را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگـذار نمـاید.

ادامه مطلب چهار شنبه ۸ دی ۱۴۰۰

آگهی مزایده عمومی

شرکت تله­ کابین توچال در نظر دارد نسبت به واگذاری محلی جهت بهره برداری از 5 دستگاه اسنوموبیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نمـاید.

ادامه مطلب یک شنبه ۵ دی ۱۴۰۰